peotect

U Fumaxu shvaćamo da je presudno čuvati dizajn kupaca u tajnosti. Fumax osigurava da zaposlenici neće otkriti nijednu projektnu dokumentaciju trećim stranama osim pismenog odobrenja kupaca.

Na početku suradnje potpisat ćemo NDA za svakog kupca. Tipičan NDA uzorak kao dolje:

UZAJAMNI UGOVOR O NEISPITANJU

Ovaj Ugovor o međusobnom neotkrivanju podataka (dalje u tekstu: Ugovor) sačinjen je i zaključen u ovom DDMMGG između i između:

Fumax Technology Co, Ltd CHINA kompanija / korporacija („XXX“), sa glavnim mjestom poslovanja smještenom na adresi 27-05 #, istočni blok, trg YiHai, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kina 518054, 

i;

Kupac Kompaney, sa glavnim poslovnim prostorom smještenim na 1609 av.

u daljem tekstu prema ovom sporazumu, „Strana“ ili „Strane“. Ovaj dokument važi 5 godina od datuma potpisivanja.

WITNESSETH:

BUDUĆI DA Strane namjeravaju istražiti uzajamne poslovne prilike i, s tim u vezi, mogu jedna drugoj objaviti povjerljive ili zaštićene informacije.

SADA SE, STOGA, ugovorne strane dogovaraju kako slijedi:

ČLAN I - VLASNIČKE INFORMACIJE

Za potrebe ovog Sporazuma, „zaštićene informacije“ znače pisane, dokumentarne ili usmene informacije bilo koje vrste koje je obje strane otkrila drugoj i koje je obelodanjiva strana označila legendom, pečatom, etiketom ili drugom oznakom koja ukazuje na njenu vlasničku ili povjerljivu prirodu , uključujući, ali bez ograničenja, (a) informacije o poslovanju, planiranju, marketingu ili tehničkoj prirodi, (b) modele, alate, hardver i softver i (c) sve dokumente, izvještaje, memorandume, bilješke, datoteke ili analize pripremljene od strane strane primateljice ili u njeno ime koje sadrže, rezimiraju ili se temelje na bilo čemu od prethodno navedenog. „Vlasničke informacije“ ne uključuju informacije koje:

(a) je javno dostupan prije datuma ovog sporazuma;

(b) postaje javno dostupan nakon datuma ovog sporazuma bez ikakvog nepravednog postupka strane prijema;

(c) strana koja otkriva podatke daje drugima bez sličnih ograničenja njihovog prava na upotrebu ili otkrivanje;

(d) da je strana primateljica s pravom poznaje bez ikakvih vlasničkih ograničenja u trenutku primanja takvih informacija od strane koja otkriva ili postaje strana primateljica s pravom poznata bez vlasničkih ograničenja iz izvora koji nije strana koja otkriva;

(e) Stranu primateljicu samostalno razvijaju osobe koje nisu imale, direktno ili indirektno pristup zaštićenim informacijama; ili

(f) je dužan da se podnese po nalogu suda s nadležnom jurisdikcijom ili važećim administrativnim ili vladinim subpoenom, pod uvjetom da Strana primateljica odmah obavijesti Stranu koja objavljuje podatke o takvom događaju, tako da stranka koja objavljuje može tražiti odgovarajući zaštitni nalog.

 

U svrhu prethodnih izuzetaka, otkrivanja koja su specifična, npr. U vezi s inženjerskim i dizajnerskim praksama i tehnikama, proizvodima, softverom, uslugama, radnim parametrima itd., Neće se smatrati unutar gornjih izuzetaka samo zato što su prihvaćena opća otkrivanja koja su u javnom vlasništvu ili u posjedu Primaoca. Pored toga, neće se smatrati da se bilo koja kombinacija svojstava nalazi u okviru prethodnih izuzetaka samo zato što su pojedinačne osobine u javnom vlasništvu ili u posjedu Primatelja, već samo ako su sama kombinacija i njen princip djelovanja u javnosti domenu ili u posjedu Strane primaoca.

 

ČLAN II - POVJERLJIVOST

(a) Stranka primalac će zaštititi sve zaštićene informacije zaštićene strane kao poverljive i zaštićene informacije i, osim uz prethodni pismeni pristanak Strane otkrivača ili ako je drugačije drugačije predviđeno, neće otkrivati, kopirati ili distribuirati takve zaštićene podatke bilo koje drugo fizičko lice, korporacija ili entitet u periodu od pet (5) godina od datuma objavljivanja.

(b) Osim u vezi sa bilo kojim zajedničkim projektom između Strana, Strana primateljica neće koristiti nikakvu upotrebu zaštićenih podataka Strane otkrivanja u svoju korist ili u korist bilo kojeg drugog pojedinca, korporacije ili entiteta; radi veće sigurnosti, podnošenje prijave patenta prema zakonima bilo koje države od strane strana primaoca, zasnovane, direktno ili indirektno, na vlasničkim informacijama Strane koja otkriva biće strogo zabranjeno i ako se takva prijava patenta ili registracija patenta dogodi u suprotnosti sa ovim sporazumom, sva prava strana primaoca na pomenutu prijavu patenta ili registraciju patenta u potpunosti će se prenijeti stranci koja je objavila, bez ikakvih troškova za potonju, kao i bilo koji drugi regres za štetu.

(c) Strana primalac neće otkriti sve ili bilo koji dio zaštićenih informacija Strane otkrivanja bilo kojim povezanim licima, agentima, službenicima, direktorima, zaposlenima ili predstavnicima (zajedno, „predstavnici“) strane primaoca, osim u slučaju potrebe znati osnovu. Strana primalac pristaje obavijestiti bilo kojeg svog predstavnika koji primi vlasničke informacije obelodanjujuće strane o njihovoj povjerljivoj i vlasničkoj prirodi i o obavezama takvog predstavnika u vezi s održavanjem takvih vlasničkih podataka u skladu s odredbama ovog sporazuma.

(d) Stranka primateljica će koristiti isti stepen brige kako bi zaštitila povjerljivost zaštićenih podataka koji su joj otkriveni kao ona koja koristi za zaštitu vlastitih vlasničkih podataka, ali u svakom slučaju će upotrijebiti barem razuman stupanj pažnje. Svaka stranka zastupa stav da takav stepen njege pruža odgovarajuću zaštitu vlastitih zaštićenih podataka.

(e) Strana primalac odmah će pismeno obavijestiti stranu koja objavljuje informacije o bilo kojoj zloupotrebi ili zloupotrebi od strane bilo koje osobe vlasničkih podataka strane koja otkriva podatke za koju je stranka primalac upoznata.

(f) bilo koji dokumenti ili materijali koje je dostavila Strana u obećanje ili u njeno ime, kao i sve ostale zaštićene informacije u bilo kojem obliku, uključujući dokumente, izvještaje, memorandume, bilješke, datoteke ili analize koje je pripremila ili je izvršila u ime stranke primateljice, uključujući sve kopije takvih materijala, Strana primalac će odmah vratiti stranku koja otkriva podatke na pismeni zahtjev strane iz bilo kog razloga.

 

ČLAN III - BEZ DOZVOLA, JAMSTAVA I PRAVA

Nijedna licenca Strani primaocu ni pod jednom poslovnom tajnom ili patentom ne dodjeljuje se niti podrazumijeva prenošenjem zaštićenih podataka ili drugih informacija takvoj Strani i nijedna informacija koja se prenosi ili razmjenjuje neće predstavljati nikakvo predstavljanje, garanciju, osiguranje, garanciju ili podsticaj u pogledu kršenje patenata ili drugih prava drugih. Pored toga, otkrivanje vlasničkih podataka od strane strane koja otkriva neće predstavljati niti uključivati ​​bilo kakvu izjavu ili garanciju u pogledu tačnosti ili potpunosti takvih informacija.

 

ČLAN IV - LIJEK ZA POVREDU

Svaka strana primalac priznaje da su vlasnički podaci strane koja otkriva podatke presudne za poslovanje stranke koja otkriva podatke i da ih je za značajne troškove razvila ili za njih objavila stranka. Svaka strana primateljica nadalje priznaje da šteta ne bi bila odgovarajući pravni lijek za bilo kakvo kršenje ovog sporazuma od strane države primateljice ili njenih predstavnika i da stranka koja otkriva može dobiti sudsku zabranu ili drugo pravično olakšanje kako bi ispravila ili spriječila bilo kakvo kršenje ili prijetnju kršenja ovog sporazuma od strane primaoca ili bilo kog od njenih predstavnika. Takav pravni lijek neće se smatrati isključivim pravnim lijekom za bilo koje takvo kršenje ovog Sporazuma, već će biti dodatak svim ostalim pravnim lijekovima dostupnim po zakonu ili u pravnom kapitalu stranke koja ga objavljuje.

 

ČLAN V - BEZ PRIJAVE

Osim prethodne pismene saglasnosti druge strane, nijedna stranka, niti bilo koji od njihovih predstavnika, neće tražiti ili tražiti da se traži bilo koji zaposlenik druge strane u periodu od pet (5) godina od datuma ovog Ugovora. U svrhe ovog odjeljka, podsticanje neće uključivati ​​nagovaranje radnika ako je podnošenje zahtjeva isključivo putem oglašavanja u periodičnim publikacijama opće cirkulacije ili firme za pretragu zaposlenika u ime stranke ili njezinih zastupnika, sve dok stranka ili njezini zastupnici nisu uputiti ili ohrabriti takvu firmu za pretragu da zatraži određenog imenovanog zaposlenika ili drugu stranu.

 

ČLAN VII - RAZNO

(a) Ovaj sporazum sadrži cjelokupno razumijevanje između strana i zamjenjuje sva prethodna pismena i usmena razumijevanja u vezi s ovom temom. Ovaj sporazum ne može se mijenjati osim pismenim sporazumom koji su potpisale obje strane.

(b) Izgradnjom, tumačenjem i izvršavanjem ovog Sporazuma, kao i pravnim odnosima Strana koje proizilaze iz ovog Ugovora, uređivat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Kanade, bez obzira na njegov izbor ili kolizijske odredbe .

(c) Podrazumijeva se i slaže se da nijedan neuspjeh ili odlaganje bilo koje Strane u ostvarivanju bilo kojeg prava, moći ili povlastice prema ovom Ugovoru neće djelovati kao odricanje od toga, niti će bilo koje njihovo pojedinačno ili djelomično vršenje spriječiti bilo koje drugo ili njegovo daljnje vršenje ili vršenje bilo kojeg drugog prava, moći ili povlastice prema ovom Ugovoru. Nijedno odricanje od bilo kojih odredbi ili uslova ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kakvog naknadnog kršenja bilo kojeg odredbe ili uslova. Sva odricanja moraju biti u pisanom obliku i potpisana od strane stranke za koju se traži da bude vezana.

(d) Ako se bilo koji dio ovog sporazuma smatra neprovedivim, ostatak ovog sporazuma ostat će u punoj snazi ​​i na snazi.

(e) Otkrivanje zaštićenih podataka prema ovom Ugovoru neće se tumačiti kao obavezuvanje bilo koje od strana (i) da sklopi bilo kakav daljnji sporazum ili pregovore sa drugom stranom u ovom ugovoru, ili (ii) da se suzdrži od ulaska u bilo koji sporazum ili pregovaranje s bilo kojom trećom osobom u vezi s istim predmetom ili bilo kojim drugim predmetom, ili (iii) da se suzdrže od obavljanja svog posla na bilo koji način koji on odabere; s tim da, pod uslovom da u vezi sa naporima prema podstavima (ii) i (iii), strana primalac ne krši nijednu odredbu ovog sporazuma.

(f) Ako nije drugačije predviđeno zakonom, nijedna od strana ne može objaviti javnu najavu u vezi s ovim sporazumom ili povezanim raspravama bez prethodnog pismenog odobrenja druge strane.

(g) Odredbe ovog sporazuma su u korist strana u ovom ugovoru i njihovih dozvoljenih sljednika i ustupaka, i nijedna treća strana ne može tražiti provedbu ili će imati koristi od ovih odredbi.

U POTVRDU ČEGA su ove Strane izvršile ovaj Sporazum od prvog gore napisanog datuma.