peotect

U Fumax-u razumijemo da je ključno da dizajn kupaca bude povjerljiv.Fumax osigurava da zaposleni neće otkriti bilo kakvu dokumentaciju o dizajnu trećim stranama osim ako ne dobiju pismeno odobrenje kupaca.

Na početku saradnje potpisujemo NDA za svakog kupca.Tipičan NDA uzorak kao u nastavku:

UGOVOR O MEĐUSOBNOM NEOTKRIVANJU

Ovaj uzajamni ugovor o neotkrivanju podataka ("Ugovor") je sačinjen i potpisan u ovaj DDMMGG, do i između:

Fumax Technology Co., Ltd.kineska kompanija/korporacija (“XXX”), sa sjedištem poslovanja na adresi 27-05#, istočni blok, trg YiHai, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kina 518054,

i;

KupacCompany, sa sjedištem poslovanja na adresi 1609 av.

u daljem tekstu pod ovim Ugovorom pod nazivom „Strana” ili „Strane”.Rok važenja ovog dokumenta je 5 godina od dana potpisivanja.

SVJEDOK:

UZIMAJUĆI U OBZIR, Strane namjeravaju da istraže zajedničke poslovne mogućnosti i, u vezi s tim, mogu jedna drugoj otkriti povjerljive ili vlasničke informacije.

SADA, STOGA, Strane su saglasne kako slijedi:

ČLAN I - VLASNIČKE INFORMACIJE

Za potrebe ovog Ugovora, “Vlasničke informacije” označavaju pisane, dokumentarne ili usmene informacije bilo koje vrste koje je obje strane objelodanila drugoj i označene od strane koja ih je otkrila legendom, pečatom, etiketom ili drugim oznakama koje ukazuju na njihovu vlasničku ili povjerljivu prirodu , uključujući, ali ne ograničavajući se na, (a) informacije poslovne, planske, marketinške ili tehničke prirode, (b) modele, alate, hardver i softver, i (c) sve dokumente, izvještaje, memorandume, bilješke, datoteke ili analize pripremljene od strane ili u ime Strane koja ih prima, a koje sadrže, rezimiraju ili se zasnivaju na bilo čemu od prethodnog.“Vlasničke informacije” ne uključuju informacije koje:

(a) je javno dostupan prije datuma ovog Ugovora;

(b) postane javno dostupan nakon datuma ovog Ugovora bez nezakonitih radnji Strane koja ih prima;

(c) je dostavljen drugima od strane koja je otkrila bez sličnih ograničenja njihovog prava na korištenje ili otkrivanje;

(d) je s pravom poznata Strani koja ih je primila bez ikakvih vlasničkih ograničenja u vrijeme prijema takvih informacija od Strane koja je objelodanila ili je postala s pravom poznata Strani koja ih je primila bez vlasničkih ograničenja iz izvora koji nije Strana koja otkriva;

(e) je nezavisno razvila Strana koja ih je primila od strane osoba koje nisu imale pristup, direktno ili indirektno, Vlasničkim informacijama;ili

(f) obavezan je da se dostavi po nalogu nadležnog suda ili po važećem administrativnom ili vladinom sudskom pozivu, pod uslovom da Strana primateljica odmah obavijesti Stranu koja je objelodanila o takvom događaju kako bi Strana koja je objelodanila mogla tražiti odgovarajući zaštitni nalog.

 

U svrhu gorenavedenih izuzetaka, otkrivanja koja su specifična, npr. u pogledu inženjerskih i dizajnerskih praksi i tehnika, proizvoda, softvera, usluga, radnih parametara, itd., neće se smatrati u okviru prethodno navedenih izuzetaka samo zato što su prihvaćena od strane opšta otkrića koja su u javnom domenu ili u posedu Primaoca.Osim toga, nijedna kombinacija značajki neće se smatrati unutar gore navedenih izuzetaka samo zato što su pojedinačne karakteristike u javnom vlasništvu ili u posjedu Primatelja, već samo ako su sama kombinacija i njen princip rada u javnosti domenu ili u posjedu Strane koja prima.

 

ČLAN II - POVJERLJIVOSTI

(a) Strana koja prima sve vlasničke informacije Strane koja otkriva kao povjerljive i vlasničke informacije i, osim uz prethodni pismeni pristanak Strane koja otkriva ili kako je drugačije posebno navedeno ovdje, neće otkriti, kopirati ili distribuirati takve Vlasničke informacije bilo koji drugi pojedinac, korporacija ili entitet na period od pet (5) godina od datuma objavljivanja.

(b) Osim u vezi sa bilo kojim zajedničkim projektom između Strana, Strana koja ih je primila neće koristiti vlasničke informacije Strane koja otkriva u svoju korist ili u korist bilo kojeg drugog pojedinca, korporacije ili entiteta;radi veće sigurnosti, podnošenje prijave patenta u skladu sa zakonima bilo koje zemlje od strane strana koje primaju na osnovu, direktno ili indirektno, na osnovu vlasničkih informacija Strane koja je otkrila biće strogo zabranjeno, i ako se takva prijava patenta ili registracija patenta dogodi u suprotnosti sa ovog Ugovora, sva prava strana koje primaju na pomenutu prijavu patenta ili registraciju patenta će se u potpunosti prenijeti na Stranu koja je objavila, bez ikakvih troškova za potonju, i pored bilo kojeg drugog regresa za štetu.

(c) Strana primateljica neće otkriti sve ili bilo koji dio vlasničkih informacija Strane koja otkriva nijednoj filijali, agentima, službenicima, direktorima, zaposlenicima ili predstavnicima (zajedno "Predstavnici") Strane primateljice, osim u slučaju potrebe da- znati osnovu.Strana koja prima podatke saglasna je da će obavijestiti bilo kojeg od svojih Predstavnika koji primaju Vlasničke informacije Strane koja je otkrila o njihovoj povjerljivoj i vlasničkoj prirodi io obavezama takvog Predstavnika u pogledu održavanja takvih vlasničkih informacija u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

(d) Strana koja prima podatke koristiće isti stepen pažnje da zaštiti poverljivost vlasničkih informacija koje su joj otkrivene kao što koristi za zaštitu svojih sopstvenih informacija, ali će u svakom slučaju koristiti barem razuman stepen pažnje.Svaka strana izjavljuje da takav stepen brige pruža adekvatnu zaštitu za njene vlasničke informacije.

(e) Strana primalac će odmah u pisanoj formi obavijestiti Stranu koja je objelodanila o bilo kakvom nezakonitom prisvajanju ili zloupotrebi od strane bilo koje osobe Vlasničkih informacija Strane koja otkriva za koju je strana koja ih je upoznala.

(f) Svi dokumenti ili materijali koji su dostavljeni od strane ili u ime Strane koja otkriva, i sve druge vlasničke informacije u bilo kom obliku, uključujući dokumente, izvještaje, memorandume, bilješke, dosijee ili analize pripremljene od strane ili u ime Strane koja prima, uključujući sve kopije takvih materijala, Strana koja ih je primila odmah će vratiti strani koja je otkrila na pismeni zahtjev Strane koja je objelodanila iz bilo kojeg razloga.

 

ČLAN III - NEMA LICENCE, GARANCIJA ILI PRAVA

Nikakva licenca Strani primateljici pod bilo kojom poslovnom tajnom ili patentom se ne daje niti implicira prenošenjem vlasničkih informacija ili drugih informacija toj Strani, i nijedna informacija koja se prenosi ili razmjenjuje neće predstavljati bilo kakvo predstavljanje, jamstvo, jamstvo, garanciju ili poticaj u pogledu kršenje patenata ili drugih prava drugih.Osim toga, otkrivanje vlasničkih informacija od strane strane koja ih otkriva neće predstavljati niti uključivati ​​bilo kakvu izjavu ili garanciju u pogledu tačnosti ili potpunosti takvih informacija.

 

ČLAN IV - PRAVNI LIJEK ZA POVREDU

Svaka Strana primateljica potvrđuje da su vlasničke informacije Strane koja je objelodanila ključna za poslovanje Strane koja otkriva i da je razvijena od strane ili za Stranu koja je objelodanila uz značajne troškove.Svaka Strana koja prima dalje potvrđuje da šteta ne bi bila adekvatan pravni lijek za bilo kakvo kršenje ovog Ugovora od strane Strane primateljice ili njenih Predstavnika i da Strana koja je objelodanila može dobiti zabranu ili drugu pravednu pomoć da ispravi ili spriječi bilo kakvo kršenje ili prijetnju kršenja ovog Ugovora od strane Strane primaoca ili bilo kojeg od njenih Predstavnika.Takav pravni lijek neće se smatrati isključivim pravnim lijekom za bilo koje takvo kršenje ovog Ugovora, ali će biti dodatak svim drugim pravnim lijekovima dostupnim po zakonu ili po pravičnosti Strani koja je objelodanila.

 

ČLAN V – BEZ POTRAŽIVANJA

Osim prethodnog pismenog pristanka druge strane, nijedna strana, niti bilo koji od njihovih Predstavnika, neće tražiti ili uzrokovati da se zaposli bilo koji radnik druge strane u periodu od pet (5) godina od datuma ovog Ugovora.Za potrebe ovog odjeljka, prikupljanje neće uključivati ​​nametanje zaposlenika ako se takvo pozivanje vrši isključivo putem oglašavanja u časopisima opšteg tiraža ili u firmi za traženje zaposlenika u ime stranke ili njenih predstavnika, sve dok stranka ili njeni predstavnici nisu usmjeriti ili ohrabriti takvu firmu koja traži da traži posebno imenovanog zaposlenika ili drugu stranu.

 

ČLAN VII - RAZNO

(a) Ovaj Ugovor sadrži cjelokupno razumijevanje između Strana i zamjenjuje sve prethodne pismene i usmene sporazume koji se odnose na predmet ovog Ugovora.Ovaj Ugovor se ne može mijenjati osim pismenim sporazumom koji su potpisale obje Strane.

(b) Konstrukcija, tumačenje i izvođenje ovog Ugovora, kao i pravni odnosi Strana koji proizlaze iz ovog Ugovora, biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Kanade, bez obzira na njihov izbor ili odredbe o sukobu zakona .

(c) Razumije se i slaže se da nijedan propust ili kašnjenje bilo koje Strane u ostvarivanju bilo kojeg prava, ovlaštenja ili privilegije iz ovog Ugovora neće djelovati kao odricanje od toga, niti bilo koje pojedinačno ili djelomično korištenje istog neće spriječiti bilo koje drugo ili daljnje korištenje, ili ostvarivanje bilo kojeg drugog prava, moći ili privilegije iz ovog Ugovora.Nikakvo odricanje od bilo kojih odredbi ili uslova ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg naknadnog kršenja bilo koje odredbe ili uslova.Sva odricanja moraju biti u pisanoj formi i potpisana od strane koja se traži da bude vezana.

(d) Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra neprovedivim, ostatak ovog Ugovora će ipak ostati na punoj snazi ​​i djelovanju.

(e) Otkrivanje vlasničkih informacija prema ovom Ugovoru neće se tumačiti kao obavezu bilo koje od Strana (i) da stupi u bilo koji dalji sporazum ili pregovore sa drugom Stranom ili da izvrši bilo kakvo daljnje otkrivanje drugoj Strani, (ii) da se suzdrži od sklapanja ugovora. bilo kakav sporazum ili pregovore sa bilo kojom trećom osobom u vezi sa istim predmetom ili bilo kojim drugim predmetom, ili (iii) da se uzdrži od obavljanja svog posla na bilo koji način koji izabere;pod uslovom, međutim, da u vezi sa ulaganjem napora prema podstavovima (ii) i (iii), Strana koja ih je primila ne prekrši nijednu od odredbi ovog Ugovora.

(f) Osim ako je drugačije propisano zakonom, nijedna Strana ne smije objaviti nikakva javna objava u vezi sa ovim Ugovorom ili povezanim diskusijama bez prethodnog pismenog odobrenja druge Strane.

(g) Odredbe ovog Ugovora su u korist Ugovornih strana i njihovih dozvoljenih nasljednika i ustupnika, i nijedna treća strana ne može tražiti da sprovede, ili će imati koristi od ovih odredbi.

U POTVRDU NJEGA, Strane su potpisale ovaj Ugovor od datuma koji je prvi gore napisan.